Cara Mensucikan Diri Dari Hadats

 1. Wudhu

Firman Allah  'Azza Wa Jalla :

??? ???????? ????????? ??????? ????? ???????? ????? ?????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????? ???????????? ???????????  ??????????????

?????????????? ????? ????????????? (???????: ?)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki…"  (QS. Al-Maaidah: 6).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

??? ???????? ??????? ???? ???????? ?????? ??????????? ( ???? ??????? ????? ???? ???? ?????? ???????)

“Tidak akan diterima shalat orang yang berhadats sehingga ia berwudhu." HR. Al-Bukhari (I/38), Muslim (I/1440, Ibnu Majah (271). Dari Abu Hurairah.

-          Lafazh ini dari Al-Bukhari.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam  bersabda :

????? ????????? ????????? ??????????? ???? ??????????? ???????? ???????? ?????? ???? ???????? ????? ????????? ?????? ????????? ???????????? ???? ???????? ???? ???? ????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???????? ?????? ???? ???????? ????? ????????? ????? ??????????? ??????? ???? ???????? ???? ???? ????? ?????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ????? ????????? ????????? ????????? ???? ???????? ???? ???? ????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???????? ???? ?????????? (???? ????)

“Apabila seorang muslim atau mukmin berwudhu membasuh mukanya, maka semua dosa-dosa wajahnya yang diperbuat oleh mata keluar bersama tetesan air atau tetesan air yang terakhir. Apabila membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya bersama tetesan air atau tetesan air yang terakhir, apabila membasuh kedua kakinya, maka semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh kedua kakinya keluar bersama tetesan air yang terakhir, sehingga bila ia selesai (berwudhu) telah bersih dari dosa-dosanya.” HR. Muslim (I/121). Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu .

 1. a.   Hadats Yang Mewajibkan Wudhu

Rasulullah  shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

??? ??????? ????????? ??? ??????? ??? ????? ??? ??????????? ?????????? ?????????? ??? ???? ???????? ??????? ?????? ??????????? ??? ????????? ??? ????? ?????????? ????? ????????? ??????? ??????????? (???? ???? ???????? ????? ???????? ?????? ???????)

“Seorang hamba senantiasa dalam keadaan shalat selama di masjid menanti shalat selagi belum berhadats.” Maka seorang  ‘ajam (selain Arab) bertanya, “Apa yang dimaksud hadats wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah menjawab, "Suara yakni kentut.” HR. Ahmad (Fathur Rabbani II/75), Al-Bukhari (I/45), Muslim (I/156), At-Tirmidzi (75). Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu.

-          Lafazh ini dari Al-Bukhari.

Dari Shafwan bin 'Asal ia berkata:

????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????????? ????? ?????? ????????????? ???? ???????? ????? ?????????? ????? ??????????? ????????? ???????? ???? ??????? ???????? ???????? ?????? ???? ????????? (???? ???????)

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami, jika kami sedang safar (bepergian) agar mengusap kedua sepatu kami dan tidak melepasnya selama tiga hari (sekalipun) karena buang air besar atau kecil, dan tidur, kecuali junub.” HR. An-Nasaai (I/71).

Dari Jabir bin Samurah ia berkata:

????? ??????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ????????????? ???? ??????? ??????????  ?????  ???? ??????  ???????????  ?????? ?????? ????? ????????? ????? ??????????? ???? ??????? ????????? ????? ?????? ??????????? ???? ??????? ????????? (???? ????)

“Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam “Apakah aku harus berwudhu dari (makan) daging kambing?” Beliau bersabda, jika kamu berkehendak, maka berwudhulah.” Dan jika tidak berkehendak, maka tidak usah berwudhu.” Ia bertanya,” Apakah aku berwudhu dari (makan) daging unta?” Beliau bersabda, "Ya, maka berwudhulah dari (makan) daging unta, " HR. Muslim (I/156),

Keterangan

Perintah berwudhu karena makan daging unta ini menurut sebagian ulama hanya menunjukan istishab sangat disukai saja), bukan wajib.

Dari Ali bin Abu Thalib  radhiallahu 'anhu ia berkata :

?????? ??????? ???????? ???????? ??????????? ???? ???????? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ???????????? ???? ??????????? ?????????? ??????? ???????? ???????? ????????????? (???? ??????? ????? ???????? ?????? ?????)

“Aku adalah seseorang yang sering mengeluarkan madzi dan aku malu bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, karena kedudukan putrinya, maka aku memerintahkan Miqda bin Al-Aswad untuk menanyakannya maka beliau menjawab,” Hendaklah ia membasuh kemaluan-nya dan berwudhu.” HR. Al-Bukhari (I/59), Muslim (91/390), An-Nasai (I/96), Ad-Darimi (I/184).

-          Lafazh ini dari Muslim.

Dari Ali bin Abu Thalib  radhiallahu 'anhu ia berkata :

?????? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????? ????? ?????????? ????? ?????????? ????????? (???? ????)

“Saya adalah seorang yang sering mengeluarkan madzi, lalu saya menanyakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka  beliau bersabda, "Jika keluar madzi, maka berwudhu dan  jika keluar mani, mandi.” HR. Ahmad (I/111)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam  bersabda :

????? ????? ?????????? ???????? ??????????????? ( ???? ??????? ???????? ???????? ???? ???? ???????? ?????? ???????)

“Apabila seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu." HR. Ahmad (Fathr Rabbani II /86), Abu Dawud (181), At-Tirmidzi (82), An-Nasai (I/83-84), Ibnu Majah (479), Ad-Darimi (I/85). Dari Bushrah binti Shafwan.

-          Lafazh ini dari An-Nasai.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

????? ??????? ?????????? ???????? ????? ???????? ?????? ????????? ??????? ????? ?????? ?????? ?????? ???????? ??????????? (???? ??? ????)

“Apabila salah seorang di antara kamu menyentuh tangannya pada kemaluannya dan tidak ada alas atau tutup diantaranya maka wajib wudhu.” HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dari Abu Hurairah. (Talhishul Habir I/165 –166).

Dari Qais bin Thalq dari ayahnya ia berkata :

????????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????? ?????? ????????? ????????? ??????? ??? ??????? ????? ??? ????? ??? ????? ????????? ???????? ?????? ??? ??????????? ??????? ???? ???? ?????? ???????? ?????? (???? ???? ??????? ???????? ???????? ???? ???? ?????? ????????)

“Kami datang kepada Nabiyallah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka datang seorang laki-laki yang seakan-akan datang dari gunung maka ia berkata, “Wahai Nabiyallah bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah wudhu?” Beliau menjawab, “Tidaklah itu melainkan segumpal daging darinya.” HR. Ahmad (Fathur Rabbani II/88), Abu Dawud (182), At-Tirmidzi (85), An-Nasai (I/84), Ibnu Majah (183).

-          Lafazh ini dari Abu Dawud.  

Keterangan

 • Hadits Qois bin Thalq dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnul Madani berkata, “Hadits Thalq itu lebih baik dari pada hadits Busrah binti Shafwan. Ath-Thahawi berkata, “Sanad hadits Thalq itu shahih tidak mudhtharib (Subulus Salam I/66).
 • Berdasar hadits dari Qois bin Thalq tersebut, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Di antara mereka itu adalah Imam Abu Hanifah.
 • Disebutkan dalam Nailul Authar hadits Bushrah binti Shafwan (yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan tanpa alas adalah batal), itu lebih kuat dibandingkan dengan hadits Thalq (yang menyatakan tidak batal) karena :

1)   Hadits Thalq sanadnya tidak dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan sanad hadits Bushrah dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim, sehingga hadits Bushrah lebih kuat.

2)   Hadits Bushrah lebih banyak yang menshahihkannya dari kalangan ahli hadits karena banyak riwayat lain yang menguatkannya.

3)   Hadits Bushrah terjadi dihadapan Muhajirin dan Anshar sehingga diriwayatkan dengan mutawatir.

4)   Hadits Thalq bertentangan dengan riwayat Thalq yang lain yang menyatakan bahwa Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudhu. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang shahih.

5)   Abu Hatim dan Abu Zar’ah menyatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Qois bin Thalq tergolong hadits yang tidak dijadikan sebagai hujjah. Maka hadits Busrah menjadi lebih kuat sehingga menyentuh kemaluan tanpa alas adalah membatalkan wudhu. (Nailul Authar I/250). Menurut Malik karena dua hadits tersebut bertentangan, maka perintah wudhu karena menyentuh kemaluan adalah perintah sunnah bukan wajib. (Subulus Salam I/67).

Dalam masalah ini ada dua pendapat, maka kita mengamalkan yang lebih difahami, dengan tidak menjadikannya sebagai pangkal perselisihan yang dapat merusak ukhuwah Islamiah. (Wallahu a'alam bish shawaab)

Dari Shafwan bin 'Asal ia berkata :

????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????????? ????? ?????? ??????? ???? ??? ???????? ?????????? ????????? ???????? ??????????????? ?????? ???? ????????? ???????? ???? ??????? ???????? ???????? (????? ??????? ????????)

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami, jika kami dalam keadaan safar supaya tidak melepas sepatu kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena junub, tetapi (tidak melepasnya) karena buang air besar, kencing dan tidur.” HR. At-Tirmidzi, An-Nasaai dan Ibnu Khuzaimah serta dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah (Subulus Salam I/111).

-          Lafazh ini dari At-Tirmidzi.

Keterangan

Hadits ini menunjukkan bahwa tidur termasuk membatalkan wudhu sebagaimana buang air besar dan kencing, hanya yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah tidur nyenyak.

Dari Anas bin Malik ia berkata :

????? ????????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ????? ?????????? ????? ??????????????? (???? ???? ? ??????? ?????? ????????)

“Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menunggu shalat Isya sehingga tertunduk kepalanya, kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu.” HR. Muslim (I/161), dan Abu Dawud (200).

-          Lafazh ini dari Abu Dawud.

Dari Fatimah binti Abu Hubaisy ia berkata :

???????? ??????? ??????????? ??????? ????? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ????? ????? ???? ??????????? ????????? ???????? ???????? ??????? ????? ?????? ??????????? ???? ?????????? ??????? ????? ???????? ???????????? ???????? ?????????? ???? ?????? (???? ???????)

“Bahwasanya ia beristihadhoh maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya, “Apabila itu darah haidh, sesungguhnya sudah diketahui yaitu darah yang hitam, jika seperti itu, maka tinggalkanlah shalat,  jika selain itu, maka berwudhulah dan shalatlah sesungguhnya itu adalah penyakit.” HR. Abu Dawud (286).

Kesimpulan

Hal-hal yang membatalkan wudhu yang telah disepakati yaitu :

 1. Keluarnya sesuatu dari qubul atau dubur.
 2. Tidur nyenyak.

Catatan

 1. a.      Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiallahu ‘anhu, Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Dua mata itu adalah penutup (ikatan) dubur, maka Barang siapa tidur maka haruslah ia wudhu." HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni. Di dalam sanad  hadits  ini terdapat nama Baqiyyah bin Al-Walid bin Shoid bin Ka’bab Al-Kala’iy yang banyak memasukan hadits karenanya ia dha’if (Taqribut Tahdzib 1/1050).
 2. b.      Ada diriwayatkan, bahwasanya wudhu itu wajib atas orang yang tidur miring. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud berkata, Hadits ini munkar, sebab tidak diriwayatkan hadits ini kecuali dari Yazid (Abu Khalid) Ad-Dalai. Semua ahli hadits memunkarkannya (Talhishul Habir I/121 nomor 162).
 3. c.       Dikarenakan hadits-hadits yang menunjukan batalnya wudhu disebabkan tidur sanadnya tidak ada yang kuat maka sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidur (walaupun nyenyak/pen) itu tidak membatalkan wudhu. (Subulus Salam I/115).
 4. d.      Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya, bahkan istrinya sendiri itu membatalkan wudhu. Pendapat ini berlan-daskan ayat, “AULAMAS TUMUNNISAA" dalam surah an-Nisa’ ayat 42 dan Al-Maidah ayat 6, yang diartikan secara harfiah “atau kamu menyentuh perempuan”. Sedangkan Nabi Muhammad  shallallahu 'alaihi wa sallam yang dibangkitkan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, dalam shalat malam pernah menyentuh kaki ‘Aisyah, sebagaima-na dikatakan 'Aisyah, "Sungguh kamu semua melihat aku tidur melintang dihadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau sedang shalat. Apabila akan sujud maka beliau memijit kakiku, dan aku mengumpulkannya, kemudian beliau sujud.” Dengan demikian, yang dimaksud “menyentuh perempuan” dalam surah An-nisaa’ Ayat 42 dan Al-Maaidah ayat 6 adalah menyetubuhi. (Rowa’iul Bayan I/486-487).
 5. e.       Hadits yang menyatakan Barang siapa muntah atau mimisan atau bersendawa (tahag) atau keluar madzi, maka hendaklah ia keluar (dari shalat) dan wudhu, kemudian melanjutkan shalatnya, yang dalam hal itu ia tidak berbicara. (Diriwayat-kan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni). Ash-Shon’ani berkata, "Hadits tersebut mursal". (Subulu-Salam I/68).